Wij ondervinden momenteel problemen met onze mails, mocht u vragen hebben, aarzel niet om ons telefonisch te contacteren op 0800 30 310

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 : TOEPASSING EN TEGENSTELBAARHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 • Elke bestelling van de klant, evenals alle door Internetlenzen uitgevoerde leveringen, veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud door de koper van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere documenten, zoals door de verkoper uitgegeven prospectussen of catalogi, die slechts een aanduidende waarde hebben.
 • De vernietiging of de niet toepasbaarheid van een van de clausules van de algemene of bijzondere voorwaarden heeft niet de vernietiging van al de andere algemene of bijzondere clausules, die volkomen geldig en toepasbaar blijven, tot gevolg.
 • Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden heeft slechts waarde, indien zij uitdrukkelijk door Internetlenzen wordt aanvaard. De uitdrukkelijke afwijking van één van de algemene of bijzondere voorwaarden veronderstelt geen enkele verzaking aan de toepassing van de andere algemene of bijzondere clausules.
 • Wij garanderen dat onze producten uitsluitend afkomstig zijn van officiële fabrikanten/leveranciers voor elk merk.

ARTIKEL 2 : INLICHTINGEN

 • De klant verklaart anderzijds volledig te zijn ingelicht over de kenmerken en voorwaarden van het gebruik van de diensten en producten, die hij bestelt.

ARTIKEL 3 : REGISTRATIE VAN BESTELLING

 • De door de koper op het ogenblik van de registratie vermelde inlichtingen houden voor hem een verbintenis in: ingeval van vergissing in de omschrijving van de gegevens van de bestemmeling kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich zou kunnen bevinden het bestelde product te leveren.
 • De bestellingen zijn slechts definitief wanneer zij worden bevestigd door de betaling van de prijs door de koper. Geen enkele wijziging, noch ontbinding van de bestelling door de koper kan in aanmerking worden genomen en de gestorte prijs wordt niet terugbetaald.
 • De aanbiedingen van het product zijn geldig binnen de grens van de beschikbare voorraden.
 • Indien u geen bevestiging ontvangen heeft van uw bestelling. Gelieve ons zo snel mogelijk een e-mail te sturen of te bellen 0479 / 41 38 49
 • Gelieve bij ontvangst van uw bestelling steeds goed te controleren of de levering correct is. Ongeopende doosjes kunnen nog omgeruild worden.
 • Geopende verpakkingen kunnen wij jammer genoeg niet aanvaarden.

ARTIKEL 4 : LEVERING

Goederen in voorraad en besteld voor 16u zullen aan de post afgegeven worden. U zal uw bestelling in 85% van de gevallen de dag erna ontvangen.

De bestellingen worden behandeld van maandag tot vrijdag, met uitsluiting van de feestdagen. De colli wordt verzonden vanuit België binnen een termijn van 2 tot 6 werkdagen volgende op de ontvangst van uw bestelling en betaling onder voorbehoud van de beschikbare voorraden.

De levering gebeurt op grond van de gegevens, die op de kredietkaart staan vermeld.

Bij uw bestelling zal een op uw naam opgestelde nauwkeurig omschreven factuur worden gevoegd, die overeenstemt met uw bestelling.

Deelname in de verzendings- en handelingskosten:

België:

Leveringen van bestellingen : € 4.90

De zendingen worden verzonden met Bpost. We raden aan om een leveringsadres op te geven waar overdag iemand aanwezig is. U mag gerust uw werkadres, het adres van vrienden, buren of familie opgeven. Indien u niet aanwezig bent, steekt men een briefje in de brievenbus en dan kan u uw pakketje afhalen in het dichtstbijzijnde postkantoor. Uw pakket blijft dan maximaal 10 werkdagen op het postkantoor liggen. Indien het pakket niet wordt afgehaald, keert het automatisch terug naar ons. Indien u wenst dat wij het pakket nogmaals opsturen, dient u 4.90 euro te storten (voor levering in België, voor levering in andere landen geldt het tarief van dat land) op rekening nummer : BE38 7370 1472 7572 met vermelding van uw naam en portkosten 2e zending + referentienummer.

Het vermelden van een onbruikbaar, verkeerd of onvolledig adres (geen huis- of busnummer) waardoor het pakket terugkeert naar ons, leidt tot het betalen van 4.90 euro (voor levering in België, voor levering in andere landen geldt het tarief van dat land) te storten op rekening nummer : BE38 7370 1472 7572 met vermelding van uw naam en portkosten 2e zending + referentienummer voor het opnieuw verzenden van het pakket.

Andere landen :

Nederland : € 6.00
Frankrijk : € 10.00
ander EU-land : € 15.0
Buiten de EU-lidstaten : € 25.00

Bij betaling via overschrijving dient u rekening te houden met enkele dagen vertraging in de levering.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de termijn van de post. De overschrijdingen van leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Internetlenzen.be wijst alle aansprakelijkheid van de hand uit hoofde van vertraging bij de levering en uit hoofde van de levering in het geval van overmacht of van een gebeurtenis, waarop zij geen controle heeft, die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk zou maken of geheel of gedeeltelijk duurder zou doen uitvallen of in het geval van het feit van derden, zoals de leveranciers van de bij onderhavige algemene verkoopvoorwaarden betrokken partijen, leveranciers, agenten en vertegenwoordigers of nog indien de klant in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen.

Worden beschouwd als gevallen van overmacht, die de verkoper ontslaan van zijn verplichting over te gaan tot de levering: oorlog, opstand, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid bevoorraad te worden. De verkoper zal de koper ten gepasten tijde op de hoogte houden van de hierboven opgesomde gevallen of gebeurtenissen.

In ieder geval kan de levering slechts binnen de termijnen worden uitgevoerd indien de koper tegenover de verkoper in regel is met zijn verplichtingen.

ARTIKEL 5 : BETALINGSMODALITEITEN

 • Het is mogelijk de betaling uit te voeren tussen de verschillende lidstaten van de Europese gemeenschap zonder bijkomende kosten door middel van een bankoverschrijving.
 • Voor uw bestelling op onze site kan u rekenen op een beveiligd betaalsysteem met de creditcards Visa, MasterCard en Bancontact.
 • U kan ook betalen via overschrijving op volgende rekening:
  IBAN : BE38 7370 1472 7572
  bic : KREDBEBB
  www.internetlenzen.be
  A. Saveryslaan 29
  9800 Deinze
 • Indien de bank of kredietinstelling weigert de betaling toe te laten, dan mag internetlenzen.be de verkoop als onbestaande beschouwen.
 • internetlenzen.be verzekert de volledige vertrouwelijkheid van uw inlichtingen in verband met uw bank, die beveiligd zijn door het SSL protocol, dat op het ogenblik van uw betaling met bankkaart automatisch de geldigheid van de toegangsrechten controleert en alle uitwisselingen van inlichtingen scrambelt om er de vertrouwelijkheid van te waarborgen.
 • internetlenzen.be heeft haar betaalsysteem toevertrouwd aan een bedrijf, dat gespecialiseerd is in beveiligde betalingen op internet: Ogone e-commerce.
 • De uitwisseling van gevoelige inlichtingen - zoals het nummer van de kredietkaart - gebeurt tussen de klant en de site van Ogone e-commerce; Internetlenzen kent deze inlichtingen niet.

Op het ogenblik van het coderen van het nummer van uw kredietkaart bevindt u zich inderdaad niet meer op onze servers, maar wel op de beveiligde servers van MOLLIE
Indien wij 1 MAAND na de besteldatum nog geen betaling ontvangen crediteren wij de bestelling.

ARTIKEL 6 : TERUGZENDINGEN - MODALITEITEN

Elke terugzending van producten dient het voorwerp te vormen van een formele afspraak tussen de verkoper en de koper. Elke terugname, die door de verkoper wordt aanvaard in het geval van een zichtbaar gebrek of van ongelijkvormigheid van de geleverde producten, die door de verkoper wordt vastgesteld, laat de koper toe de kosteloze vervanging of de terugbetaling van het tegoed ten zijnen voordele te bekomen, met uitsluiting van elke andere schadeloosstelling of schadevergoeding.

Een afschrift van de factuur, evenals een brief, die de reden van deze terugzending vermeldt, dienen bij uw terugzending te worden gevoegd. Elke klacht dient ons schriftelijk te worden toegestuurd binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Ingeval uw klacht ontvankelijk verklaard wordt, verbindt internetlenzen.be zich ertoe binnen de 10 werkdagen na akkoord over te gaan tot vervanging of terugbetaling. Indien onze vergissing worden de kosten van de terugzending door ons terugbetaald. Indien een foutieve bestelling door u, gelieve het foutieve pakket met de ongeopende doosjes terug te zenden en 4.90 euro (voor levering in België, voor levering in andere landen geldt het tarief van dat land) te storten op rek nr. BE38 7370 1472 7572 met vermelding van uw naam en portkosten + referentienummer zodat wij u de correcte lenzen kunnen opsturen. Geopende verpakkingen aanvaarden wij niet.

De boetiek internetlenzen.be is verplicht beschadigde of reeds gebruikte artikelen te weigeren. De artikelen dienen in een gefrankeerde omslag aangetekend te worden verzonden aan:

Internetlenzen
A. Saveryslaan 29
9800 Deinze
Belgium
info@internetlenzen.be
BTW BE 0782.025.480

 

ARTIKEL 7 : PRIJZEN

 • De in de catalogus aangeduide prijzen zijn prijzen in euro (€), inclusief B.T.W.
 • De facturen worden opgesteld in euro (€ ) en zijn onderworpen aan de in België toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde (B.T.W.), die 21 % bedraagt.

ARTIKEL 8 : BETWISTING

 • De klachten of betwistingen zullen steeds met aandachtige welwillendheid in aanmerking worden genomen, aangezien van de goede trouw steeds wordt verondersteld dat hij aanwezig is bij diegene, die zich de moeite getroost zijn situatie uiteen te zetten.
 • Ingeval van betwisting zal de klant zich bij voorkeur tot het bedrijf wenden met het doel een minnelijke oplossing te bekomen. Bij ontstentenis zijn alleen de rechtbanken van België (arrondissement Oost-Vlaanderen) bevoegd.

ARTIKEL 9 : PRIVÉ-LEVEN

 • De wet op privacy wordt door internetlenzen.be toegepast.
 • Alle briefwisseling kunt u naar volgend adres sturen:
  Internetlenzen
  A. Saveryslaan 29
  9800 Deinze
  Belgium
  info@internetlenzen.be
  0800 / 30 310
  BTW BE 0782.025.480
 • internetlenzen.be gaat in ieder geval formeel de verbintenis aan elke inlichting, die op u betrekking heeft, strikt vertrouwelijk te bewaren en in het bijzonder ze aan geen enkele derde partij mede te delen.

ARTIKEL 10 : HERROEPINGSRECHTS

 • De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstovereenkomst. De door ons aangerekende betalingskosten (Ogone) worden bij terugbetaling in mindering gebracht. Er is geen herroepingsrecht bij aankoop van op maat gemaakte lenzen. 
Filters
Sort
display